Copyright 2022 - Udruga za ruski jezik i kulturu, Zagreb, Hrvatska - Хорватия - Kroatio

Marko Tulije Ciceron, lat. Marcus Tullius Cicero (106-43 pr.n.e.) bio je rimski govornik, filozof i političar. Obavljao je visoke državne funkcije, nastupao je kao branitelj u civilnim procesima, kao konzul otkrio je Katalininu urotu. Stradao je kao žrtva proskripcija (političkih osuda na smrt, progonstvo ili konfiskaciju imovine). Dao ga je, naime, ubiti Marko Antonije. Velika je Ciceronova zasluga za prenošenje i popularizaciju grčke kulture na rimskom tlu. Ciceronovi govori smatranju se uzorom klasične rimske proze. Ciceron je držao vrlinu jedinim uvjetom blaženstva, a ćudorednost je smatrao najvišim dobrom. Humanistički ideal, kojem su utrli put rani stoici, Ciceron je izgradio kao etički i pedagoški princip. Bio je najistaknutiji zastupnik rimskog eklekticizma posljednjeg stoljeća prije nove ere. Njegovo je filozofsko stajalište mješavina akademske skepse i stoičko-peripatetičkih shvaćanja. Od preko 100 Ciceronovih govora ostalo je sačuvano njih 58, a sačuvana su i 774 Ciceronova pisma.IZ RIZNICE CICERONOVIH MISLI


Conscientia bene actae vitae multorumque bene factorum recordatio iucundissima est.

Vrlo je ugodna svijest o dobro provedenu životu i sjećanje na mnoga dobra djela.

Cic. Cat. 3,9Domina omnium regina est ratio.

Razum je gospodar i kralj svega.

Cic. De fin. V,5,11Est enim proprium stultitiae aliorum vitia cernere, oblivisci suorum.

Svojstvo je ludosti tuđe mane vidjeti, a svoje zaboravljati.

Cic. Tusc. disp. III,30,73Hominem agnoscis ex operibus suis.

Čovjeka prepoznaješ po njegovim djelima.

Cic.Hominis est errare, insipientis perseverare.

Griješiti je ljudski, ali ustrajati u tome, odlika je luđaka.

Cic. Phil. orat. 12,5Incerti sunt exitus belli.

Nesigurni su ratni ishodi.

Cic. Pro M. Marcello 15Iniquissimam pacem iustissimo bello antefero.

Najnepravedniji mir pretpostavljam najpravednijem ratu.

Cic. Ad fam. 6,5,5In omnibusque rebus videndum est, quatenus.

U svim stvarima treba paziti dokle (se smije ići).

Cic. Ov. 22,73In perturbationes ne incidamus, cavendum!

Valja se čuvati da ne zapadnemo u strasti.

Cic.In philosphorum vita minus multa patent, quae fortuna feriat.

Život mudroslovca puno je manje izložen udarima sudbine.

Cic.In plerisque rebus mediocritas optima est.

Kod većine stvari najbolja je sredina.

Cic. De off. I,36,130Inter arma silent leges.

U ratnoj buci šute zakoni.

Cic. Pro Mil. 4,10Inveteratum malum fit plerumque robustius.

Kada zlo uzme maha, ono sve više jača.

Cic.Isto bono utere cum adsit; cum absit, ne requiras.

Okoristi se dobrom dok je to moguće a kada to ne bude, nemoj žaliti.

Cic.Iura paria debent esse eorum inter se qui sunt cives in eadem res publica.

Jednaka prava moraju imati među sobom oni koji su građani u istoj državi.

Cic. De rep. I,32,49Iustitiae primum munus est ne cui quis noceat.

Prva uloga pravde je da nitko nikomu ne naškodi.

Cic.Iustitia est omnium et domina et regina virtutum.

Pravednost je gospodarica i kraljica svih kreposti.

Cic.Levis est consolatio ex miseriis aliorum.

Slaba je utjeha od tuđih nevolja.

Cic. Ad fam. VI,3,4Libertas est potestas vivendi, ut velis.

Sloboda je mogućnost življenja kakvo želiš.

Cic. Paradoxa stoicorum 34Libidinosa et intemperans adulescentia effectum corpus tradit senectuti.

Pohotljiva i neumjerene mladost predaje starosti iznureno tijelo.

Cic. De sen. 9,29Litterarum radices amarae, frustus dulces.

Korijenje znanosti je gorko, plodovi su slatki.

Cic. Iul. Ruf. De fig. sent. 19Meminerimus etiam adversus infimos iustitiam esse servandum.

Imajmo na umu da pravdu i prema najnižima treba sačuvati.

Cic. De off. II,17,4Mendaci homini ne verum quidem dicenti credere solemus.

Lažljivcu obično ne vjerujemo ni kada govori istinu.

Cic. De div. II,71,146Nec inventus est quisquam, qui, quod haberet, esset satis.

Još se nitko nije našao kome bi bilo dosta ono što ima.

Cic. Paradoxa Stoicorum 42Nec simulatum quicquam potest esse diuturnum.

Nikakva prijetvornost ne može dugo trajati.

Cic.Negant versari in re publica esse sapientiam.

Kažu da se pametan čovjek ne bavi politikom.

Cic.Nervi bellorum pecuniae.

Glavno poticalo na rat je novac.

Cic. Philippi V,2Nescire autem quid antequam natus fueris acciderit, it est semper puerum esse.

Ne znati što se događalo prije no što si se rodio, to znači zauvijek biti dijete.

Cic. Ad Brut. 34,120Nihil est incertius vulgo.

Ništa nije nepostojanije od svjetine.

Cic. Pro Mur. 17,36Nihil est tam sanctum, quod non violari; nihil tam munitum, quod non expugnari pecunia possit.

Ništa nije tako sveto što se ne bi moglo novcem oskvrnuti niti tako utvrđeno a da se novcem ne bi moglo osvojiti.

Cic. In Verr. 2,2Nihil est virtute amabilius.

Ništa nije ljupkije od vrline.

Cic. Lael. 8,28Nihil honestum esse potest, quod iustitia vacat.

Ništa ne može biti časno čemu nedostaje pravde.

Cic. De off. 1,62Nihil laudabilius, nihil magno et praeclaro viro dignius placabilitate et clementia.

Ništa nije pohvalnije, ništa dostojnije velikog i slavnog čovjeka nego pomirljivost i blagost.

Cic. De off. I,25,88Nihil semper suo statu manet.

Ništa zauvijek ne ostaje nepromijenjeno u svom stanju.

Cic.Non caret is, qui non desiderat.

Ne oskudijeva u nečemu onaj koji to ne želi.

Cic. Cato 14,47Non est ab homine nunquam sobrio postulanda prudentia.

Ne treba tražiti razboritost od čovjeka koji nikad nije trijezan.

Cic. Philippi II,32,81Non est consilium in vulgo.

Puk je bez mišljenja.

Cic. Pro Cn. Plancio 9Non est in uno homine salus rei publicae periclitanda.

Spas (napredak, budućnost) države nije u rukama jednog čovjeka.

Cic.Non intelligunt homines, quam magnum vectigal sit parsimonia.

Ljudi ne uviđaju kako je velik dohodak štedljivost.

Cic. Parad. VI,3Non possumus quin alii a nobis dissentiant recusare.

Ne možemo spriječiti druge da se s nama ne slažu.

Cic.Non solum ipsa fortuna caeca est, sed eos plerumque efficit caecos, quos complexa est.

Ne samo što je sama sreća slijepa, nego zaslijepi većinom i one koje je prigrlila.

Cic. De am. 15,54Nos dignitatem nostram, ut potest, in tanta hominum perfidia retinebimus.

Zadržat ćemo svoje dostojanstvo, koliko je to moguće, uslijed tolike ljudske zloće.

Cic.Nulla est excusatio peccati, si amici causa peccaveris.

Nema nikakve isprike za grijeh ako radi prijatelja griješiš.

Cic. Lael. 11,39Obsequium amicos, veritas odium parit.

Ugađanje stvara prijatelje, istina mržnju.

Cic. De am. 24,89Omne malum nascens facile opprimitur.

Svako se zlo lako svlada u početku.

Cic. Phil. 5,11,31Omnes aliud agentes, aliud simulantes, perfidi sunt.

Nepošteni i podli su svi oni koji jedno rade a drugo izigravaju.

Cic.Omnes homines natura sua libertati student.

Svi ljudi po svojoj naravi hlepe za slobodom.

Cic.Omnia praeclara rara.

Sve prekrasno je rijetko.

Cic. Lael. 21,79Omnium rerum principia parva sunt.

Počeci svih stvari su maleni.

De fin. V,21,58Pecuniae oportet imperare, non servire.

Novcem valja vladati, a ne njemu služiti.

Cic.Persaepe accidit, ut utilitas cum honestate certet.

Često se događa da se korisno bori s časnim.

Cic. De off. III,3,12
Philosophia contentionibus doctissimorum viget.

Mudroslovlje cvjeta dok se najučeniji prepiru.

Cic.Plus apud nos vera ratio valeat quam vulgi opinio!

Više neka za nas vrijedi zdrav razum nego mnijenje puka!

Cic. Paradoxa Stoicorum I,1,8Plus res quam verba prosunt.

Više koriste djela nego riječi.

Cic.Pulchritudo movet oculos.

Ljepota privlači poglede.

Cic.Quam quisque norit artem, in hac se exerceat.

Što je tko izučio, time neka se bavi.

Cic. Tusc. I,18,41Qui bonum consilium respuit, sibi ipsi nocet.

Tko odbija dobar savjet, škodi samom sebi.

Cic. De am. 90Quid dulcius quam habere quicum omnia audeas loqui ut tecum?

Što je slađe nego imati nekoga s kim smiješ razgovarati kao sa samim sobom?

Cic. De am. 3,18Quid est, per deos, optabilius sapientia, quid praestantius, quid homini melius, quid dignius?

Što je, za ime bogova, poželjnije od mudrosti, što izvrsnije, što bolje za čovjeka i što dostojanstvenije?

Cic. De off. II,2,5Quid leges sine moribus vanae proficiunt?

Što koriste isprazni zakoni bez primjene?

Cic.Qui parti civium consulunt, partem autem neglegunt, rem perniciosissimam in civitatem inducunt: seditionem atque discordiam.

Koji za jedan dio građana skrbe a drugi zanemaruju, stvaraju najveću opasnost u državi: pobunu i neslogu.

Cic. De off. II,10,36Rapimur ad opes augendas generis humani.

Trsimo se povećati moć i blagostanje ljudskog roda.

Cic.Ratio docet quid faciendum fugiendumque sit.

Razum kaže što valja uraditi a što izbjegavati.

Cic.Ratio et causas rerum et consecutiones videt.

Razum vidi i uzroke stvari i posljedice.

Cic. De fin. II,14,15Ratio quasi quaedam lux lumenque vitae.

Razum je kao neka svjetlost i obasjavanje života.

Cic. Academici libri priores 2,26Recreatur veritas debilitata.

Neka se osnaži istina koja je potisnuta.

Cic.Sapientis animus numquam tumet.

Srce mudrog čovjeka nikad se ne razjari.

Cic.Sapiens semper est liber.

Mudrac je uvijek slobodan.

Cic.Scientia prodest.

Znanje koristi.

Cic. Pro L. Murena 19Semper in re publica tenendum est, ne plurimum valeant plurimi.

Uvijek se u državi valja toga držati da najvećma ne vrijede oni kojih najviše ima.

Cic. De rep. II,22,29Si nullos inimicos tibi facit iniuria, mutos tamen facit invidia.

Ako ti nijednog neprijatelja ne priskribi nepravda, mnoge ti ipak stvori zavist.

Cic.Si quid scriptum est obscure, de re dubites!

Ako je što zamagljeno napisano, odmah posumnjaj u samu stvar!

Cic. De inv. 2,126Solos sapientes esse si mendicissimi sint divites.

Samo su mudri bogati i kada su veoma siromašni.

Cic.Solum patriae omnibus est carum, dulce atque iucundum.

Domovinsko tlo svima je drago, slatko i ugodno.

Cic. In Cat. 4,16Solum sapiens est liber et omins stultus servus.

Samo je pametan čovjek slobodan, a svaka budala je rob.

Cic. Parad VStultorum plena sunt omnia.

Sve je puno luđaka.

Cic. Ad fam. IX,22,4
Summa perfectio attingi non potest.

Najviše savršenstvo ne može se dosegnuti.

Cic. Brutus 137Summum ius, summa iniuria.

Najveće pravo znade biti najveća nepravda.

De off. I,10,33Sunt facta verbis difficiliora.

Teža su djela nego riječi.

Cic. Ad Quintum fr. I,4,5
Sunt quidam homines non re, sed nomine.

Ima nekih koji su ljudi ne stvarno, već samo po imenu.

Cic. De off. I,30,105Suo quisque iudicio sit utendum.

Svatko treba misliti svojom glavom.

Cic.Superstitione sublata non tollitur religio.

Ukidanjem praznovjerja ne dokida se religija.

Cic. De div. II,72,148Tam altae sunt radices stultitiae.

Ludost je pustila tako duboko korijenje.

Cic.Temperantia pacem animis affert.

Trijeznost donosi ljudima mir.

Cic.Tempori cedere semper sapientis est habitum.

Ustupiti okolnostima uvijek je bio znak mudrosti.

Cic. Ad fam. 4,9,2
Una navis est omnium.

U jednom brodu su svi.

Cic.Urbs florida est, ubi ordo, ubi lex imperat.

Grad je napredan tamo gdje vladaju red i zakon.

Cic.Utilius est autem absolvi innocentem quam noncentem causam non dicere.

Korisnije je da nevini bude (pozvan pred sud i) oslobođen nego da krivac ne bude pozvan na odgovornost.

Cic. Pro Sex. Rosc. 20,56
Varietas propria est fortunae.

Promjenjivost je svojstvo sreće.

Cic. De div. II,53,109Vigilandum est semper, multae insidiae sunt bonis.

Uvijek treba bdjeti, dobrima su postavljene mnoge zasjede.

Cic. Pro Planc. 24.59Vim vi repellere omnia iura clamant.

Dopušteno je silu odbijati silom.

Cic. Pro P. Sestio 39Virtus lucet in tenebris.

U tami se lako prepoznaje krepost.

Cic.Voluptate homine captantur, ut hamo pisces.

Ljudi se na uživanje hvataju kao ribe na udicu.

Cic. De sen. 13


Izvor: dr. sci. Jozo Marević LATINSKI ZAUVIJEK (LATINUM IN AETERNUM), “Marka”, Velika Gorica 2002. © Svako umnožavanje, fotokopiranje, reproduciranje isključivo uz pismeno dopuštenje nakladnika "Marka", Velika Gorica

Ilustracija: http://naskutak.net/forum/Thread-Marko-Tulije-Ciceron